ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันต์กนิษฐ์ การบัญชี สำนักงานบัญชีครบวงจร

ที่อยู่

98/106 หมู่บ้านพฤกษ์พิมาน 5 หมู่ 5
ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

ติดต่อเรา

บริการของเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กันต์กนิษฐ์ การบัญชี สำนักงานบัญชีครบวงจร

!!! PROMOTION !!!

ปิดงบเปล่า ราคาเดียว 6,500 บาท

 • ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด
 • ให้คำปรึกษา และยินดีให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกท่าน
 • บริการรวดเร็ว ตรงเวลา ในราคาที่เหมาะสม

งานจดทะเบียนบริษัท

เราให้บริการจดทะเบียน บริษัท หจก. และจดทะเบียนธุรกิจทุกรูปแบบ

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วน
 • เปลี่ยนแปลงชื่อกิจการ สถานที่ประกอบการ รอบระยะเวลาบัญชี เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น กรรมการ อำนาจกรรมการ เพิ่มทุน ลดทุน แก้ไขวัตถุประสงค์ เพิ่ม/ลดสาขา แปรสภาพ
 • จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชี
 • จดทะเบียนการค้า
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (บุคคลธรรมดา, นิติบุคคล)
 • จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • จดทะเบียนกิจการร่วมค้า

ราคาบริการจดทะเบียนบริษัท

 • Package 1 จดทะเบียนบริษัท ราคา 9,000 บาท
 • Package 2 จดทะเบียนบริษัท + จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ออนไลน์ ราคา 10,000 บาท
 • Package 3 จดทะเบียนบริษัท + จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่กรมสรรพากร ราคา 12,000 บาท

ราคาบริการจดทะเบียน หจก.

 • Package 1 จดทะเบียน หจก. ราคา 5,000 บาท
 • Package 2 จดทะเบียน หจก. + จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ออนไลน์ ราคา 6,000 บาท
 • Package 3 จดทะเบียน หจก. + จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่กรมสรรพากร ราคา 7,000 บาท
ฟรี! ทำบัญชี 1 เดือนเต็ม
ฟรี! ตรายาง
ฟรี! จองชื่อบริษัท
ฟรี! จัดหานายทะเบียนผู้ทำบัญชี
ฟรี! จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ฟรี! ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์
ฟรี! หนังสือรับรองบริษัท
ฟรี! รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท
ฟรี! รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท
ฟรี! หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
ฟรี! รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
ฟรี! สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

งานบัญชีและภาษี

รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน บริษัท และห้างหุ้นส่วน ครบวงจร
เริ่มต้น 1,500 บาทต่อเดือน

 • มีผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีสำหรับกิจการ
 • มีผู้ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะ
 • ให้คำแนะนำ ปรึกษาช่วยแก้ไขปัญหา ด้านบัญชี และภาษีอากร
 • เป็นตัวแทนกิจการเข้าพบกรมสรรพากร (กรณีที่มีปัญหาด้านภาษีอากร)

“รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษา ประกันสังคม ภาษีทั้งระบบ จบในที่เดียว”
ให้คำแนะนำการจัดทำเอกสารบัญชีตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร พร้อมเทคนิคประหยัดภาษีอย่างถูกต้อง

พร้อมให้บริการงานบัญชีและภาษี ทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจการผลิต ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ ธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจอื่นๆ

บัญชีกับเรา เหมือนมีที่ปรึกษาส่วนตัวคอยดูแลกิจการ ตอบทุกคำถาม เคลียร์ทุกประเด็น ชัดเจนทุกคำพูด

สิ่งที่ท่านจะได้รับในแต่ละเดือน

• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
• จัดทำบัญชีประจำเดือน
• จัดทำภาษีและนำส่งประจำเดือน
• ปิดบัญชีประจำปี จัดทำรายงานทางการเงิน
• ฟรี! ส่งงบการเงินประจำเดือน เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการ ใช้วิเคราะห์กิจการ เพื่อประโยชน์ในวางแผนภาษีแบบเรียลไทม์ ช่วยให้เจ้าของธุรกิจเห็นตัวเลขฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการในแต่ละเดือน

บริการที่ท่านจะได้รับ

• ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนด
• ขอยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
• ขอยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
• ขอยื่นแบบประกันสังคมผ่านอินเตอร์เน็ต
• ลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
• บริการรับ-ส่งเอกสาร

บริการงานบัญชีและภาษีที่ท่านจะได้รับ

• จัดทำบัญชีตามมาตราฐานบัญชี
• คำนวณเงินเดือน, ค่าจ้างพนักงานรายเดือน
• ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อขาย เอกสารการลงบัญชีทั่วไป
• ลงสมุดรายวันซื้อ ขาย จ่าย รับ สมุดรายวันทั่วไป
• ยื่นแบบ ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 และ ภพ.30 (รายเดือน)
• จัดทำบัญชีทรัพย์สิน คิดคำนวณค่าเสื่อมราคา
• จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน งบต้นทุน (รายเดือนและรายปี)
• ยื่นแบบ ภงด.51, ภงด.50, ภงด.1ก (รายเดือน)
• ยื่นงบการเงิน, สบช.3, บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ผ่านระบบ E-Filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
• จัดทำ ภ.ง.ด.90, ภงด.91, ภ.ง.ด.94 พร้อมยื่นนำส่ง

บริการงานประกันสังคมที่ท่านจะได้รับ

• จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน, แจ้งพนักงานเข้า-ออก
• จัดทำและยื่นแบบนำส่งเงินกองทุนเงินทดแทนประจำปี
• จัดทำและยื่นแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี

คุ้มเกินราคา : ทำบัญชีราคาถูก แถมมีที่ปรึกษาธุรกิจที่เสมือนเป็นหุ้นส่วนที่จะคอยสนับสนุนธุรกิจท่านตลอดไป ประสบการณ์สูง : ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปี เคลียร์ได้ทุกประเด็น
ตรงเวลา : ด้วยคุณภาพและมาตรฐานเหมือนกันไม่ว่าท่านจะเป็นกิจการขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ก็ตามมั่นใจได้ 100%